Gegevensbeschermingsverklaring

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig weer wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst staat.

Het verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De website-exploitant verwerkt de gegevens op deze website. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder vinden in de paragraaf „Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke“ in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats geregistreerd omdat u ze aan ons doorgeeft. Het kan hierbij bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier heeft ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch of na het geven van uw toestemming bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het websitebezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website bij uw bezoek geen fouten bevat. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikspatroon.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloze informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of te wissen. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van gegevens, kunt u deze op elk moment herroepen. U heeft ook het recht om onder bepaalde voorwaarden te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp gegevensbescherming vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van andere aanbieders

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u vinden in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt bij een externe dienstverlener (host) gehost. Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan hierbij met name gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die worden gegenereerd via een website.

Het inzetten van de host is bedoeld voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b van de AVG) en in het belang van het veilig, snel en efficiënt aanbieden van onze website door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f van de AVG). Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor het nakomen van zijn prestatieverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Keulen, Duitsland

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met de bovenstaande dienstverlener een overeenkomst tot opdracht met betrekking tot gegevensverwerking gesloten. Hierbij gaat het om een overeenkomst die volgens de gegevensbeschermingswetgeving verplicht is en garandeert dat de dienstverlener de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen aan de hand van onze instructies, met inachtneming van de AVG, verwerkt.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform zowel de wettelijke privacyvoorschriften als deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er staat ook in hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij maken u erop attent dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) kan leiden tot beveiligingslekken. Een 100% bescherming van gegevens tegen de toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is:

INDUREST Planungsgesellschaft für Industrieanlagenbau mbH
Industriestraße 73
50389 Wesseling

Telefoon: +49 (0) 22 32 / 708-0
E-mail: kontakt@griesemann.com

Verantwoordelijk is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen die worden ingezet voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifiekere duur van de opslag is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de juridische grondslagen van de gegevensverwerking op deze website

Voor zover u toestemming voor gegevenswerkwerking heeft gegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG, c.q. art. 9 lid 2 punt a van de AVG, voor zover bijzondere gegevenscategorieën volgens art. 9 lid 1 van de AVG worden verwerkt. In geval van een uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking tevens plaats op basis van art. 49 lid 1 punt a van de AVG. Als u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via een apparaatvingerafdruk), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van art. 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen. Als uw gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b van de AVG. Verder verwerken wij uw gegevens, voor zover zij nodig zijn voor het voldoen aan een juridische verplichting, op basis van art. 6 lid 1 punt c van de AVG. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG. In de navolgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring krijgt u telkens per geval informatie over de relevante juridische grondslagen.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming ingehuurd.

INDUREST Planungsgesellschaft für Industrieanlagenbau mbH
Industriestraße 73
50389 Wesseling

Telefoon: +49 (0) 22 32 / 708-0
E-mail: datenschutz@indurest.de

Informatie over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen.

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven met een zetel in de VS of andere op het gebied van gegevensbeschermingsrecht onveilige derde landen. Als deze tools geactiveerd zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij maken u erop attent dat in deze landen geen met de EU vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming gegarandeerd kan worden. Bedrijven in de VS zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan voor toezichtdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 PUNT E OF F VAN DE AVG PLAATSVINDT, HEEFT U OP ELK MOMENT HET RECHT, OM REDENEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW BIJZONDERE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE IS GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. DE DESBETREFFENDE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING RUST, KUNT U LEZEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKT, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 1 VAN DE AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET ALS DOEL DIRECT MARKETING HEEFT U HET RECHT OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE GERELATEERD IS AAN DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VANAF DAT MOMENT NIET MEER GEBRUIKT VOOR DOELEINDEN VAN DIRECT MARKETING (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 VAN DE AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval van een inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zij hun werkplek hebben of waar de vermeende inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen of aan derden over te dragen. Uw gegevens worden, indien u dat wenst, rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het verspringen van de adresbalk van “http://” naar “https://” en aan het sloticoontje in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, wissen en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers daarvan, het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op rectificatie of wissen van deze gegevens. Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp privacybescherming vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van het wissen van de persoonsgegevens om de beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, heeft u het recht om in plaats van het wissen om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 van de AVG moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens ten behoeve van het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van de ongevraagde toezending van reclamemateriaal, vooral in de vorm van spammails.

4. Het verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen zolang u de website bezoekt (sessie cookies) of ze blijven op uw apparaat staan (permanente cookies). Sessiecookies worden na afloop van uw bezoek aan de website automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan, totdat u ze zelf wist of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde partijen op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party-cookies). Door deze cookies kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van deze derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde, door u gewenste, functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch storingsvrij en zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Indien er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies vindt het opslaan van deze cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u: informatie krijgt over het plaatsen van cookies en u cookies alleen afzonderlijk wilt toestaan; dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert en dat de cookies automatisch worden gewist als de browser wordt afgesloten. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

Indien cookies van derde partijen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van consenttechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen en deze conform de regels voor gegevensbescherming te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna “Borlabs”).

Als u deze website opent, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of de herroeping van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan de aanbieder van Borlabs Cookie doorgegeven.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons de opdracht geeft om ze te wissen c.q. het Borlabs-cookie zelf wist of het doel van de gegevensopslag vervalt. Wettelijk verplichte bepalingen blijven onverminderd van kracht. Details met betrekking tot de gegevensverwerking door Borlabs Cookie vindt u onder https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de Borlabs-Cookie-consenttechnologie vindt plaats om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De juridische grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt c van de AVG.

Serverlogbestanden

De provider van de webpagina’s verzamelt de informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

  • browsertype en -versie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • URL van de verwijzer;
  • hostnaam van de bezoekende computer;
  • tijdstip van de serveraanvraag;
  • IP-adres;

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website technisch foutloos weer te geven en te optimaliseren, hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Wanneer u vragen stelt via ons contactformulier, zullen uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin ingevulde contactgegevens bij ons worden opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b van de AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele handelingen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang voor een doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Wettelijke verplichte bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag inclusief alle daarmee in verband staande persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek af te handelen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b van de AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele handelingen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang voor een doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die u ons via de contactaanvragen heeft gestuurd, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Wettelijk verplichte bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt hiervoor diverse gebruiksgegevens, zoals de bekeken pagina’s, de duur van het bezoek, het gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden onder een gebruikers-ID samengevat en aan het individuele eindapparaat van de websitebezoeker gekoppeld.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics o.a. uw muis- en scrollbewegingen registreren. Verder maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringsprincipes om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en zet zelflerende technologieën in bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetools vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikspatroon om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u onder: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

Bovendien kunt u de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang van Google Analytics met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst tot gegevensverwerking in opdracht afgesloten en handelen bij het gebruik van Google Analytics volledig conform de strenge richtlijnen van de Duitse toezichthouders op gegevensbescherming.

6. Plugins en tools

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s bezoekt waar zich een Vimeo-video op bevindt, wordt een verbinding met de servers van Vimeo opgebouwd. Daarbij krijgt de server van Vimeo een melding welke van onze sites u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen Vimeo-account hebben. De door Vimeo verzamelde informatie wordt aan de Vimeo-server in de VS doorgegeven.

Wanneer u bent ingelogd met uw Vimeo-account kan Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks herleiden tot uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Ten behoeve van het herkennen van websitebezoekers maakt Vimeo gebruik van cookies, c.q. van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdrukken).

Het gebruik van Vimeo vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1, punt f van de AVG. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en op de, aldus Vimeo, “gerechtvaardigde zakelijke belangen”. Details vindt u onder: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

Adobe Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen gebruik van Web Fonts van Adobe. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Bij het openen van deze website laadt uw browser de nodige lettertypen direct van Adobe, zodat ze op uw eindapparaat correct worden weergegeven. Daarbij maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe in de VS. Daardoor wordt Adobe op de hoogte gesteld dat deze website via uw IP-adres is opgeroepen. Bij het ter beschikking stellen van lettertypen worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u onder: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Meer informatie over Adobe Fonts kunt u vinden onder: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De gegevensbeschermingsverklaring van Adobe kunt u vinden onder: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome

Deze website maakt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen en symbolen gebruik van Font Awesome. Aanbieder is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde fonts in uw browsercache om teksten, lettertypes en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Font Awesome. Daardoor wordt Font Awesome op de hoogte gesteld dat deze website via uw IP-adres werd geopend. Het gebruik van Font Awesome vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Indien uw browser Font Awesome niet ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Font Awesome kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring onder: https://fontawesome.com/privacy.

OpenStreetMap

Wij maken gebruik van de kaartenservice van OpenStreetMap (OSM).

Wij integreren het kaartmateriaal van OpenStreetMap van de server van de OpenStreetMap Foundation, St. John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Groot-Brittannië. Groot-Brittannië geldt met betrekking tot gegevensbeschermingsrecht als veilige derde land. Dit houdt in dat Groot-Brittannië een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Bij het gebruik van kaarten van OpenStreetMap wordt verbinding met de servers van de OpenStreetMap Foundation (OSMF) gemaakt. Daarbij kan o.a. uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website aan de OSMF worden doorgegeven. OpenStreetMap slaat in dat verband eventueel cookies in uw browser op of maakt gebruik van vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Het gebruik van OpenStreetMap gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze website en om te zorgen dat de locaties die op onze website staan aangegeven makkelijk te vinden zijn. Hierbij is sprake van een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1, punt f van de AVG. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

7. eCommerce en betaaldiensten

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze voor het aangaan, inhoudelijk organiseren of wijzigen van de contractuele relatie vereist zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b van de AVG waarin de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen wordt toegestaan. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens via het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen indien dit noodzakelijk is om de gebruiker de dienst te laten gebruiken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afhandeling van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

8. Eigen diensten

Omgang met sollicitatiegegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, via de post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in verband met sollicitatieprocedures worden verzameld. Wij geven u de verzekering dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens plaatsvindt met inachtneming van het geldende gegevensbeschermingsrecht en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens streng vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daarmee samenhangende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken enz.), voor zover dit voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsovereenkomst vereist is. De juridische basis hiervoor wordt gevormd door art. 26 van de Duitse gegevensbeschermingswet (BDSG) (aangaan van een arbeidsovereenkomst), art. 6 lid 1 punt b van de AVG (algemeen aangaan van een overeenkomst) en – als u uw toestemming heeft gegeven – art. 6 lid 1 punt a van de AVG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend aan personen doorgegeven die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Als uw sollicitatie succes heeft, worden de door u verstrekte gegevens op basis van art. 26 BDSG en art. 6 lid 1 punt b van de AVG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, u een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f van de AVG) tot maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren. Vervolgens zullen de gegevens worden gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren heeft hoofdzakelijk als doel om bewijzen te kunnen overleggen in geval van een juridisch geschil. Voor zover kan worden ingeschat dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), vindt het wissen pas plaats als het doel van de verlengde bewaartermijn wegvalt.

Langer bewaren kan bovendien plaatsvinden als u desbetreffend toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG) heeft gegeven of als wettelijk verplicht bewaartermijnen het wissen in de weg staan.

Opname in de sollicitantenpool

Als wij u geen baan aanbieden, bestaat er eventueel de mogelijkheid om in onze sollicitantenpool te worden opgenomen. In geval van een dergelijke opname gaan alle documenten en gegevens van de sollicitatie over naar de sollicitatiepool, zodat wij bij een passende vacature contact met u op kunnen opnemen.

De opname in de sollicitatiepool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG). Het verlenen van toestemming is vrijwillig en staat in geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan de toestemming op elk moment herroepen. In dat geval worden de gegevens uit de sollicitatiepool onherroepelijk gewist, voor zover er geen sprake is van wettelijke bewaarplichten.

De gegevens uit de sollicitatiepool worden uiterlijk twee jaar na toestemmingsverlening onherroepelijk gewist.